Kinh Thánh Vinh Sơn Liêm

Thanh Vinh Son Liem

KINH THÁNH VINH SƠN LIÊM

Lạy Cha Thánh Vinh Sơn Liêm

Là : Ngọn đuốc quang minh sáng tuyệt vời
Vì trung với Chúa mặc đầu rơi,
Đức tin kiều diễm luôn gìn giữ.
Đức ái ngàn trùng tát chẳng vơi.

Xin cầu cho chúng con là con cháu
Biết noi gương sáng của Ngài,
Kiên vững trong Đức Tin,
Bền đỗ trong Đức Cậy
Trung thành trong Đức Mến.
Hầu Xứng đáng đón nhận những ơn lành Chúa đã hứa ban.
Để mai sau cũng được sum vầy với cộng đoàn các Thánh trên Trời.
Chúng con cầu xin – nhờ Đức Ki tô Chúa chúng con,
Amen.