Thánh Lễ Tạ Ơn của Liên Ca Đoàn – Mừng Kỷ Niệm 10 năm Chịu Chức Linh Mục Cha Giuse Trần Ngọc Tân

IMG_2050

Thánh Lễ Tạ Ơn của Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP Melbourne
– Mừng Kỷ Niệm 10 năm Chịu Chức Linh Mục Cha Quản Nhiệm – Cha Linh Hướng LCĐ Giuse Trần Ngọc Tân –

Xin hãy click vào bên dưới để coi thêm các hình ảnh. Please click below for more photos.

Xin hãy click vào bên dưới để coi thêm các hình ảnh. Please click below for more photos.

Xin hãy click vào bên dưới để coi thêm các hình ảnh. Please click below for more photos.

Xin hãy click vào bên dưới để coi thêm các hình ảnh. Please click below for more photos.

Xin hãy click vào bên dưới để coi thêm các hình ảnh. Please click below for more photos.

Xin hãy click vào bên dưới để coi thêm các hình ảnh. Please click below for more photos.