Thêm Sức vào Tối thứ 7 – 24/10/2015

Confirmation

BAN GIÁO LÝ

Thứ Ba 20/10/15, họp phụ huynh các em Thêm Sức lúc 7:30pm tại Trung Tâm. Mong phụ huynh hiện diện đông đủ.

Thứ Tư 21/10/15, các em Thêm Sức sẽ xưng tội lúc 7pm tại Trung Tâm.

Các em sẽ chịu phép Thêm Sức vào Thánh Lễ 6pm ngày Thứ Bảy 24/10/15 tại Trung Tâm.