Kỷ Yếu 35 năm: Khu Tam Quan

VSL Ky yeu

Kỷ Yếu 35 năm: Khu Tam Quan

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015

009 – Khu Tam Quan

009-Ky-Yeu-35yr-VSL-Khu-Tam-Quan-25-26

Leave a reply