Kỷ Yếu 35 năm: Đại Trùng Tu

VSL Ky yeu

Kỷ Yếu 35 năm: Đại Trùng Tu

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015

010 – Đại Trùng Tu

010-Ky-Yeu-35yr-VSL-Dai-Trung-Tu-27-29

Leave a reply