Kỷ Yếu 35 năm: Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm – 1980-2015

VSL Ky yeu

Kỷ Yếu 35 năm: Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm – 1980-2015

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015

012 – Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm – 1980-2015

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/012-Ky-Yeu-35yr-VSL-Hoi-Dong-Muc-Vu-den-2015-33-35.pdf”]