Kỷ Yếu 35 năm: Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm – 1980-2015

VSL Ky yeu

Kỷ Yếu 35 năm: Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm – 1980-2015

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015

012 – Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm – 1980-2015

012-Ky-Yeu-35yr-VSL-Hoi-Dong-Muc-Vu-den-2015-33-35

Leave a reply