Rửa Tội cho Trẻ Em – Thứ bảy 25/11 – lúc 11:55Am

Bí tích Thanh Tẩy cho trẻ, ngày Thứ bảy 25/11, lúc 11.55Am. Xin ACE chuẩn bị cho trẻ.