Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật I Mùa Vọng – NĂM B (03.12.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật I Mùa Vọng – NĂM B (03.12.2017)

03-12-2017-1

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 03.12.2017:

Download Now

Leave a reply