Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật III Mùa Vọng – NĂM B (17.12.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật III Mùa Vọng – NĂM B (17.12.2017)


Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 17.12.2017:

Download Now