Lịch các lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2018

Lịch các lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2018

  • Tổ chức tại TT Hoan Thiện: Tháng 3 năm 2018.
  • Tổ chức tại Brunwick: Tháng 6 năm 2018.
  • Tổ chức tại TT Vinh Sơn Liêm: Tháng 10 năm 2018.

Xin mời các bạn trẻ đăng ký.