CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2018

CN lễ lá (25/03)                     : Rước lá trọng thể, lễ 11.30am

Thứ 5 tuần Thánh(29/03)     : Thánh lễ Rửa Chân, cử hành lúc 8pm

Các hội đoàn, giáo Khu, nhóm, hội . . . .chầu Mình TC đến nửa đêm

Thứ 6 Tuần Thánh(30/03)    : Cử hành Cuộc Khổ Nạn của Chúa, lúc 5.00pm (ngắm 15 sự thương khó, dâng hạt, tháo đanh, táng xác và viếng Chúa)

Thứ 7 – Vọng PS (31/03)      : Mừng Chúa Phục Sinh lúc 8.30pm

(Theo Chân Chúa trên đường Thánh giá, lúc 10Am, quanh Debneys Park)

CN Phục Sinh (01/04)           : Các giờ lễ bình thường