Posts written by Vu Ngo

Bài Đọc Chúa Nhật III Thường Niên, Năm B – 21/01/2018

Bài Đọc Chúa Nhật III Thường Niên, Năm B – 21/01/2018 Bài đọc 1:  Gn 3,1-5.10 Dân thành Ni-ni-vê bỏ đường gian ác mà trở lại. Bài trích sách ngôn sứ Giô-na. Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B (14.01.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B (14.01.2018) Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã yêu thương mời gọi con người cộng tác vào công cuộc xây dựng vương quốc của Thiên … Continue reading

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B (14.01.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B (14.01.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 14.01.2018:

Bài Đọc Chúa Nhật II Thường Niên, Năm B – 14/01/2018

Bài Đọc Chúa Nhật II Thường Niên, Năm B – 14/01/2018 Bài đọc 1:  1 Sm 3,3b-10.19 Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất Khi ấy, Sa-mu-en … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ HIỂN LINH – NĂM B (07.01.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA HIỂN LINH – NĂM B (07.01.2018) Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban tặng chính Con Một yêu dấu của Người cho nhân loại. Ngài là Ánh Sáng chiếu soi muôn … Continue reading

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – NĂM B (07.01.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – NĂM B (07.01.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 07.01.2018:

Bài Đọc Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, Năm B – 07/01/2018

Bài Đọc Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, Năm B – 07/01/2018 Bài đọc 1:  Is 60,1-6 Vinh quang của Đức Chúa chiếu toả trên ngươi. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, vì ánh … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – LỄ THÁNH GIA THẤT – B (31.12.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIA THẤT – B (31.12.2017) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân ái đã cho Con của Người sống trong một gia đình dương thế để chia sẻ đời sống … Continue reading

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – NĂM B (31.12.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – NĂM B (31.12.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 31.12.2017:

Bài Đọc Chúa Nhật Thánh Gia Thất, Năm B – 31/12/2017

Bài Đọc Chúa Nhật Thánh Gia Thất, Năm B – 31/12/2017 BÀI ĐỌC I : St 15:1-6;21:1-3 Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi. Bài trích sách Sáng Thế. Hồi đó, có lời Đức Chúa phán … Continue reading