Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XX – NĂM A (20.08.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XX – NĂM A (20.08.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 20.08.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XIX – NĂM A (13.08.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XIX – NĂM A (13.08.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 13.08.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Lễ Hiển Dung – NĂM A (06.08.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Lễ Hiển Dung – NĂM A (06.08.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 06.08.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XVII Thường Niên – NĂM A (30.07.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XVII Thường Niên – NĂM A (30.07.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 30.07.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XVI Thường Niên – NĂM A (23.07.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XVI Thường Niên – NĂM A (23.07.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 23.07.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XV Thường Niên – NĂM A (16.07.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XV Thường Niên – NĂM A (16.07.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 16.07.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XIV Thường Niên – NĂM A (09.07.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XIV Thường Niên – NĂM A (09.07.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 09.07.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XIII Thường Niên – NĂM A (02.07.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XIII Thường Niên – NĂM A (02.07.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 02.07.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XII TN – NĂM A(25.06.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XII TN – NĂM A(25.06.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 25.06.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – NĂM A(18.06.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – NĂM A(18.06.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 18.06.2017: