Ban Truyền Thông

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO THÁNH VINH SƠN LIÊM BAN TRUYỀN THÔNG Nhận thấy Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Flemington, Melbourne, Úc Châu là một trong rất ít Trung Tâm đầu tiên và thuần túy là người Việt Nam … Continue reading