HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM Ban Mục Vụ Trung Tâm Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô … Continue reading

Ban Truyền Thông

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO THÁNH VINH SƠN LIÊM BAN TRUYỀN THÔNG Nhận thấy Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Flemington, Melbourne, Úc Châu là một trong rất ít Trung Tâm đầu tiên và thuần túy là người Việt Nam … Continue reading