Quá trình xây dựng tượng đài Thánh Vinh Sơn Liêm

Quá trình xây dựng tượng đài Thánh Vinh Sơn Liêm Chuẩn bị cho lễ hội kỷ niêm 35 năm thành lập Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân, Quản nhiệm cộng … Continue reading

Kỷ Yếu 35 năm: Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm – 1980-2015

Kỷ Yếu 35 năm: Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm – 1980-2015 Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015 012 – Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm – 1980-2015 [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/012-Ky-Yeu-35yr-VSL-Hoi-Dong-Muc-Vu-den-2015-33-35.pdf”]

Kỷ Yếu 35 năm: Những Khuôn Mặt Thân Quen

Kỷ Yếu 35 năm: Những Khuôn Mặt Thân Quen Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015 007 – Những Khuôn Mặt Thân Quen [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/011-Ky-Yeu-35yr-VSL-Nhung-Khuon-mat-Than-Quen-30-32.pdf”]

Kỷ Yếu 35 năm: Đại Trùng Tu

Kỷ Yếu 35 năm: Đại Trùng Tu Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015 010 – Đại Trùng Tu [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/010-Ky-Yeu-35yr-VSL-Dai-Trung-Tu-27-29.pdf”]

Kỷ Yếu 35 năm: Khu Tam Quan

Kỷ Yếu 35 năm: Khu Tam Quan Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015 009 – Khu Tam Quan [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/009-Ky-Yeu-35yr-VSL-Khu-Tam-Quan-25-26.pdf”]

Kỷ Yếu 35 năm: Hướng Đến Tương Lai

Kỷ Yếu 35 năm: Hướng Đến Tương Lai Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015 007 – Hướng Đến Tương Lai [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2016/08/007-Ky-Yeu-35yr-VSL-Huong-Den-Tuong-Lai-22-24.pdf”]

Kỷ Yếu 35 năm: 35 Năm Nhìn Lại

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015 007 – 35 Năm Nhìn Lại [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/007-Ky-Yeu-35yr-VSL-35-Nam-Nhin-Lai.pdf”]

Kỷ Yếu 35 năm: Linh Mục Giuse Trần Ngọc Tân

  Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015 006 – Linh Mục Giuse Trần Ngọc Tân [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/006-Ky-Yeu-35yr-VSL-LM-Giuse-Tran-Ngoc-Tan.pdf”]

Kỷ Yếu 35 năm: Linh Mục Vincent Lê Thành Nhân

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 005 – Linh Mục Vincent Lê Thành Nhân [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/005-Ky-Yeu-35yr-VSL-LM-Vincent-Le-Thanh-Nhan.pdf”]

Kỷ Yếu 35 năm: Linh Mục Raphael Võ Đức Thiện

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980 – 2015 004 – Linh Mục Raphael Võ Đức Thiện [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/004-Ky-Yeu-35yr-VSL-LM-Raphael-Vo-Duc-Thien.pdf”]