Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2 ngày 8 & 15/10/2016

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2 ngày 8 & 15/10/2016 Click bên dưới để download bản tin

Hôn Phối

Hôn Phối: Xin liên lạc Linh Mục Quản Nhiệm để cùng sắp xếp.