Bí Tích Hòa giải trong Mùa Chay, tối Thứ Ba (20/03), lúc 7pm.

Bí Tích Hòa giải trong Mùa Chay, tối Thứ Ba (20/03), lúc 7pm.

Giải Tội

Giải tội : Xin vui lòng liên hệ với Linh Mục trước giờ lễ.