Giải Tội

Giải tội : Xin vui lòng liên hệ với Linh Mục trước giờ lễ.