Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm

Đây là danh sách đang được cập nhật của tất cả các ban ngành đoàn thể, các hội đoàn, các giáo khu và các ca đoàn trực thuộc Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm.
Kính xin các ban ngành đoàn thể tiếp tục gởi thông tin về ban ngành/đoàn thể của mình đến email: vinhsonliemcentre@gmail.com để được cập nhật.

UPDATED: 17/03/2016

Xin click vào tên các ban ngành và hội đoàn để biết thêm chi tiết.

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ TRUNG TÂM THÁNH VINH SƠN LIÊM

 1. Các Ban Ngành
  • Ban Mục Vụ Trung Tâm (2016-2018):
   1. Trưởng Ban Mục Vụ: Ông Matthew Lê văn Miện                –  Tel: 0432 230 010
   2. Phó nội vụ: Ông Gioan Baotixita Trần Ngọc Chỉnh              – Tel: –
   3. Phó Ngoại Vụ: Ông Phanxico Xavier Trần Công Danh       – Tel: 0403 779 951
   4. Thư ký: Bà Đinh Thanh                                                        – Tel:
   5. Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng                                             – Tel: 0423068723
 2. Các Giáo Khu
  • Giáo Khu Antôn            – Trưởng Giáo Khu: Ông Phạm Văn Hoá            – Tel: –
  • Giáo Khu Gioan Bosco – Trưởng Giáo Khu: Bà Nguyễn Thị Tin               – Tel: 0401 688 587
  • Giáo Khu Giuse            – Trưởng Giáo Khu: Ông Nguyễn Quốc Dũng     – Tel: TBC
  • Giáo Khu Martino         – Trưởng Giáo Khu: Ông Mathew Lê Văn Miện     – Tel: 0432 230 010
  • Giáo Khu Nữ Vương    – Trưởng Giáo Khu: Ông Lê Hải                            – Tel: TBC
  • Giáo Khu Phanxico     – Trưởng Giáo Khu: Ông  Đặng Cao Thắng           – Tel: TBC
  • Giáo Khu Teresa         – Trưởng Giáo Khu: Ông Trương Văn Công          – Tel: 9687 7204
 3. Các Ca Đoàn
 4. Các Hội Đoàn