Bổn Mạng Ca Đoản Đức Mẹ Vô Nhiễm


Event Details

  • Date:Chúc mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm, chiều Thứ Bảy 9/12, lúc 6pm. Mời ACE dâng lễ tạ ơn với Ca đoàn