Thứ Ba, ngày 15/08, Lễ trọng Mừng Đức Mẹ Linh hồn và Xác về trời – dâng hoa Cộng đoàn Kính Mẹ Fatima.


Event Details

  • Date: