Sống Tháng Các Linh Hồn – LUYỆN NGUC LÀ GÌ ?

Theo như Giáo Hội dạy luyện ngục là nơi Chúa đã dựng nên vì sự công thẳng của Ngài để phạt những linh hồn kẻ lành chết trong khi còn mắc tội, hoặc là đền những tội mình chưa đủ. Luyện ngục cũng là nơi các linh hồn chẳng mắc tội đến nỗi phải xuống hỏa ngục, nhưng chưa sạch cho đủ để đáng được hưởng phúc thiên đàng.

Luyện ngục chẳng phải là Thiên Đàng hoan lạc muôn đời và cũng không phải là hỏa ngục đầy hình khổ đời đời, mà là trung điểm. Hình khổ luyện ngục cũng đau đớn như hình khổ hỏa ngục; nhưng kẻ chịu hình khổ ấy là kẻ lành thánh, không phải kẻ dữ, kẻ mắc tội trọng như ở hỏa ngục. Những kẻ nơi luyện ngục sẽ được ra, không phải ở đó đời đời như hỏa ngục. Lửa luyện ngục cũng như lửa hỏa ngục những sẽ có ngày nó phải tắt đi chứ không cháy mãi như hỏa ngục.

Khi các linh hồn nơi luyện ngục đã được Chúa xóa bỏ mọi tội lỗi thì Người sẽ đem các linh hồn ấy vào Thiên Đàng. Thiên Chúa lập luyện ngục cách tạm thời, đến ngày phán xét chung luyện ngục sẽ không còn hiện hữu.