Forms

Các Mẫu Đơn, Booklet, Tài Liệu của Trung Tâm

Giấy Giới Thiệu Rửa Tội:

Download Now

Mẫu Kỷ Yếu 35 Năm Cho Các Giáo Khu:

Download Now

Mẫu Kỷ Yếu 35 Năm Cho Các Ca Đoàn, Ban Nghành Đoàn Thể:

Download Now

Mẫu Booklet Cho Thánh Lễ An Táng:

Pub Format File: Download Now

PDF Format File, Sách Lễ An Táng: Download Now

PDF Format File, Sách Lễ An Táng Mới: Download Now

Mẫu Các Bài Đọc Trong Thánh Lễ An Táng:

Pub Format File: Download Now

PDF Format File: Download Now

Bản đồ các Giáo Khu của Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm:

Download Now