Một vài hình ảnh Đức Cha Đặng Đức Ngân dâng lễ tại VSL

Leave a reply