Một số hình ảnh các cháu lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức ngày 24/10/2015

IMG_1975

Hình ảnh một số các cháu thiếu nhi được vinh dự nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần – lãnh Bí Tích Thêm Sức – do Đức Cha Vincent Long chủ tế vào chiều thứ Bảy – 24/10/2015 tại trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm.

Xin hãy click vào bên dưới để coi thêm các hình ảnh. Please click below for more photos.

Xin hãy click vào bên dưới để coi thêm các hình ảnh. Please click below for more photos.