Liên Ca Đoàn Vinh Sơn Liêm Tập Hát

img_1562

Liên Ca Đoàn Vinh Sơn Liêm Tập Hát

Liên Ca Đoàn Vinh Sơn Liêm Tập Hát chuẩn bị cho Đại Lễ Kết Thúc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm lúc 5:30 Chúa Nhật ngày 20/11/2016.

Xin mời xem hình.