Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2 ngày thứ 7: 28/10/2017 và 04/11/2017

Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2 ngày thứ 7: 28/10/2017 và 04/11/2017

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân vào thứ bảy 28/10/17 & 04/11/17 từ 9:30am – 5:00pm tại Trung Tâm St. Vincent Liêm. Xin mời các bạn trẻ đăng ký.

Xin xem thêm bản tin:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVI – NĂM A (01.10.2017)